നടപാത

‘വെറുതെ അല്ലെല്ലോ , നല്ല അന്തസ്സായിട്ടു തെണ്ടിയിട്ടല്ലേ ‘. Continue reading “നടപാത”

Advertisements